RODO

RODO

Realizacja obowiązku informacyjnego, o którym jest mowa w art. 13 RODO:

  • Administratorem danych osobowych jest ControlTec Sp. z o.o. ul. Tarnogajska 11-13 we Wrocławiu.
  • Firma ControlTec Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych.
    Jest nim Pan Piotr Schmidt, tel. 535 309 905, e-mail: iod@controltec.com.pl
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działalności wykonywanej przez Administratora Danych w czasie jego funkcjonowania.
  • Dane osobowe mogą być udostępnione innemu Administratorowi Danych o ile będzie istniała do tego podstawa prawna.
  • Każda osoba, której dane dotyczą może żądać dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, wnieść pisemne żądanie zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania bądź wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, zgodnie z treścią przepisów zawartych w rozdziale III RODO.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • Każda osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych.
  • Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.